What is Thailand Industry Expo 2018

Thailand Industry Expo 2018
"CHANGE to SHIFT"

จากความสำเร็จของการจัดงาน Thailand Industry Expo 2017 อุตสาหกรรม 4.0 ขับเคลื่อนอนาคตไทย (Thailand Industry 4.0 : Shift Our Future)

ในปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมทั้งยังเป็นเวทีสำคัญ

ของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในปีนี้จึงมีการจัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

SHIFT a show format

to reflect a new look of Ministry of Industry.

Content Lead event

Symposium, Best Practice Sharing, Discussion, Innovation Showcase.

Integration of Collaboration

Collaboration among Ministry of Industry and alliances.

Co-located shows

to focus on each Key industry.

THAILAND INDUSTRY EXPO 2018

CHANGE to SHIFT

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “Change to SHIFT” เพื่อแสดงศักยภาพและผลสำเร็จของการเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต รวมทั้งนโยบายและเครื่องมือของประชารัฐในการนำประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0

งาน Thailand Industry Expo 2018 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ความพร้อมในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และการเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

Seminar

สัมมนาทางวิชาการ @ THAILAND INDUSTRY EXPO 2018
2 - 5 Agust 2018

ลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการShow Time

Newsletter Subscribe

Subscribe to get Newsletter.

สอบถามเพิ่มเติม

Have any questions? Our team will happy to
answer your questionss.